โครงการจัดงานวันครู ประจำปี 2560"ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู"

โครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ"เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาการป้องกันอัคคีภัยและรับมือกับสถานการณ์แผ่นดินไหว

ข่าวล่าสุด

คณะทัศนศึกษาเข้าชมอุทยานการเรียนรู้ฯ จากโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
คณะทัศนศึกษาเข้าชมอุทยานการเรียนรู้ฯ จากโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้(Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้(Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพรอบ 4
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพรอบ 4
คณะทัศนศึกษาเข้าชมอุทยานการเรียนรู้ฯ จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา
คณะทัศนศึกษาเข้าชมอุทยานการเรียนรู้ฯ จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา
คณะทัศนศึกษาเข้าชมอุทยานการเรียนรู้ฯ จากโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
คณะทัศนศึกษาเข้าชมอุทยานการเรียนรู้ฯ จากโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
คณะเยี่ยมชมพิพิธภัณนครแม่สอด และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ จากโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
คณะเยี่ยมชมพิพิธภัณนครแม่สอด และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ จากโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3

คณะทัศนศึกษาเข้าชมอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม "ทีปังกรรัศมีโชติ" จากโรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

IMAG3158 resize

    วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 9.30 น. คณะทัศนศึกษาจากโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ระดับชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 50 คน เข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม "ทีปังกรรัศมีโชติ" กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด โดยคณะวิทยากรได้พาเยี่ยมชมโซนต่างๆภายในอุทยานการเรียนรู้ฯ และให้ความรู้แก่คณะทัศนศึกษาในครั้งนี้

 

ภาพกิจกรรม

     
IMAG3121 resize IMAG3136 resize  IMAG3138 resize
IMAG3141 resize IMAG3142 resize IMAG3145 resize 
IMAG3150 resize IMAG3156 resize IMAG3158 resize 
     

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้(Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

DSC00223 resize

    วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพรอบ 4 แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด และสังกัดเทศบาลนครแม่กุ จำนวนทั้งสิ้น 300 คน โดยได้รับเกียรติจากนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ พร้อมเตรียมความพร้อมปรับตัวเข้าสู่ยุคศควรรษที่ 21 

 

ภาพกิจกรรม

     
DSC00190 resize DSC00218 resize DSC00204 resize
DSC00224 resize DSC00225 resize DSC00226 resize 
DSC00227 resize DSC00231 resize DSC00234 resize
DSC00233 resize DSC00235 resize DSC00239 resize

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพรอบ 4)

IMAG3096 resize

    วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับบริษัท อักษรเจริญทัศน์ จำกัด จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพรอบ 4 แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด และสังกัดเทศบาลนครแม่กุ จำนวนทั้งสิ้น 300 คน โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษารอบ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ. 

 

ภาพกิจกรรม

     
IMAG3113 resize IMAG3110 resize IMAG3104 resize
IMAG3106 resize IMAG3112 resize IMAG3102 resize 
     
     

คณะทัศนศึกษาเข้าชมอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม "ทีปังกรรัศมีโชติ" จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา

DSC00181 resize

    วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 10.00 น. คณะทัศนศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา ระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวนทั้งสิ้น 30 คน เข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม "ทีปังกรรัศมีโชติ" กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด โอกาสนี้คณะวิทยากรได้พานักเรียนเยี่ยมชมโซนต่างๆภายในอุทยานการเรียนรู้ฯ  ให้ความรู้ทางวิยาศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาและยังสร้างความสนุกสนานแก่คณะทัศนศึกษาที่เข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้

 

ภาพกิจกรรม

     
DSC00149 resize DSC00154 resize  DSC00155 resize
DSC00160 resize DSC00162 resize DSC00167 resize 
DSC00173 resize DSC00178 resize DSC00184 resize 
     

คณะทัศนศึกษาเข้าชมอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม "ทีปังกรรัศมีโชติ" จากโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

IMAG3059 resize

    วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 10.30 น. คณะทัศนศึกษาจากโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง จำนวนทั้งสิ้น 60 คน เข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม "ทีปังกรรัศมีโชติ" กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด โดยได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่อุทยานฯ จากนั้นได้พานักเรียนเเข้าชมโซนต่างๆภายในอุทยาน และให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์จากประสบการณ์ตรงแก่นักเรียน สามารถยำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ภาพกิจกรรม

     
IMAG3051 resize IMAG3055 resize  IMAG3057 resize
IMAG3061 resize IMAG3063 resize IMAG3066 resize 
IMAG3070 resize IMAG3072 resize IMAG3076 resize 
     

คณะทัศนศึกษาพิพิธภัณนครแม่สอด และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ จากโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3

IMAG2990 resize

    วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2560  เวลา 09.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์นครแม่สอดและห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ สยามบรมราชกุมารี กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รวมจำนวนทั้งสิ้น 130 คน โดยทางวิทยากรได้พาชมโซนต่างๆของพิพิธภัณฯ และให้ความรู้แก่นักเรียนที่มาทัศนศึกษาในครั้งนี้

 

ภาพกิจกรรม

     
DSC00081 resize IMAG2984 resize IMAG2987 resize
IMAG2995 resize DSC00118 resize DSC00134 resize
IMAG3011 resize DSC00141 resize IMAG3016 resize
     

ระบบสารสนเทศ

it

fb
gg
sis
ccis
laas
plan