โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนประจำปี 2561

โครงการจัดงานวันครู ประจำปี 2561

แข่งขันยกน้ำหนักนานาชาติ EGAT 2560

ข่าวล่าสุด

เทศบาลนครแม่สอดจัดพิธีมอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
เทศบาลนครแม่สอดจัดพิธีมอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
เทศบาลนครแม่สอดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ประจำปี 2562
เทศบาลนครแม่สอดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ประจำปี 2562
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียน
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียน
ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16
ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทีปังกรรัศมีโชติ
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทีปังกรรัศมีโชติ
ขยายเวลารับสมัครนักเรียนโรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
ขยายเวลารับสมัครนักเรียนโรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดพิธีมอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 

DSC 0298

        วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP เทศบาลนครแม่สอดจัดพิธีมอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับอนุบาล โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิด และว่าที่พันตรีธีรยุทธ  วุฒิอรรถสาร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลนครแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ที่ปริกษา ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้

DSC 0294

 DSC 0337

        การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญแก่การพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมกันในทุกภาคส่วน มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษา และแสดงความยินดีแก่เด็กและเยาวชนที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามแนวทางการจัดประสบการณ์เรียนรู้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

DSC 0655

DSC 0669

        พิธีมอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูผู้ปกครองและทุกภาคส่วน โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน อันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในอนาคต

DSC 0680

DSC 0692

เทศบาลนครแม่สอดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ประจำปี 2562 

DSC 0531

        วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ประจำปี 2562 โดยว่าที่พันตรีธีรยุทธ  วุฒิอรรถสาร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลนครแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด,สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด,ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอด,ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้

DSC 0532

DSC 0547 

        การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดครั้งนี้ มีสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 11 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี,โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์,โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว,โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลอิสลาม,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญเขต 

 DSC 0365

DSC 0284

        วัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ประจำปี 2562 ในครั้งนี้้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีการพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์  สังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบตัว ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีคุณภาพสืบไป

DSC 0200

DSC 0133

โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียน

DSC02938 resize

   โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพกิจกรรม

DSC02798 resize DSC02804 resize DSC02806 resize
DSC02846 resize DSC02829 resize DSC02826 resize
DSC02836 resize DSC02886 resize DSC02946 resize
DSC02949 resize DSC02958 resize DSC02963 resize
DSC02974 resize DSC02986 resize DSC02988 resize

ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16

anoucเข้าสู่เว็บไซต์แข่งขันทักษะวิขาการ

vichakan.maesotedu.go.th

 

 

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทีปังกรรัศมีโชติ

anouc

                กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทีปังกรรัศมีโชติ โดยผู้ใดสนใจสามารถติดต่อ และเข้าสำรวจเนื้องานได้ที่อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทีปังกรรัศมีโชติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 055-533871

 ดาวโหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่

 

 

ขยายเวลารับสมัครนักเรียนโรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

anouc

 

                โรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ประกาศขยายเวลารับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โดยขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 นักเรียนที่สนใจในด้านกีฬาสามารถสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อได้ที่ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทีปังกรรัศมีโชติ กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ติดต่อสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 055-533871

 

01 copy

 

 ดาวโหลดใบสมัคร  คลิ๊กที่นี่

     
     
     
     
     

ระบบสารสนเทศ

it

fb
gg
sis
ccis
laas
plan

วีดีโอกิจกรรม