58087887 2314255165476386 7049128582232145920 o

      วันที่ 16 เมษายน 2562 เทศบาลนครแม่สอด จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี โดยได้รับเกีบนจิจากนายกเทศมนตรีนครแม่สอด รองนายกเทศมนตรี ที่รึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้

57284623 2314254322143137 2130690519146168320 o

57504730 2314256162142953 2159838967535501312 o