58445108 2317969638438272 5140182358380511232 n

      วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญา กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากนางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในการประชุม

58961778 2317969285104974 2389311949105004544 o

      การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณาและขับเคลื่อนการศึกษาและงานทางวิชาการของเทศบาลนครแม่สอดและสถานศึกษาในสังกัด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาต่อไป

58378423 2317969391771630 6231086622587224064 o