57467776 2317986625103240 2925080871281098752 o

      วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญา กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากนางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในการประชุม

 

58383578 2317986148436621 5464913406723096576 o

      การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณาและขับเคลื่อนการศึกษา ร่วมถึงติดตามผลการดำเนินการจากการประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562