58383098 2318003575101545 8459446562060238848 o

 

      วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญา จังหวัดตากร่วมกับเทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมเยาวชนวัฒนธรรม 2562 Tak - Dehong Cultural Camp 2019 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี และนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายปณิธิ ตั้งผาติ นายกสภาบริหารการศึกาษาโรงเรียนราษฏร์วิทยา รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

58542985 2318007541767815 7565846816189579264 o

      วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อซักซ้อมแนวทางรวมถึงเตรียมความพร้อมในการเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน Tak - Dehong ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-16 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการฯต่อไป

58461589 2318008421767727 913435717319786496 o