60475846 2329832827251953 7121037097955229696 o

      วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง เทศบาลนครแม่สอด จัดการปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด โดยได้รับเกียรติจากดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา

 

60302107 2329833060585263 6021165740898385920 o

      คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจแก่นักเรียนรวมถึงมอบนโยบายในการจัดการศึกษาของเทศบาลนครแม่สอด

 

60299297 2329833420585227 2078517584306634752 o