61890258 2339800396255196 681400409801097216 o

      วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ ประธานสภาเทสบาลนครแม่สอด สมาชิกสภา ที่ปรึกษา หัวหน้าสถานราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในสังกัดเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

61467247 2339801699588399 6789028704270942208 n

 

      การจัดงานครั้งนี้มีวะตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูในสังกัดรับทราบถึงแนวทางการบริหารจากผู้บริหารท้องถิ่น และเป็นการพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผุ้บริหารและคณะครู เพื่อนำไปพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครแม่สอดให้พัฒนาสืบไป

61528098 2339799036255332 1929061046052454400 o