โปรแกรมการแข่งขัน
“วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล”
วันที่ 27 สิงหาคม 2560

anouc

ทีมชาย
คู่ที่ 1 ทีมโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว V ทีมโรงเรียนบ้านน้ำหอม
คู่ที่ 2 ทีมโรงเรียนบ้านพบพระ V ทีมโรงเรียนอรุณเมธา
คู่ที่ 3 ทีมโรงเรียน ตชด. บ้านแสมใหญ่ V ทีมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำนัก


ทีมหญิง
คู่ที่ 4 ทีมโรงเรียนบ้านพบพระ V ทีมโรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย
คู่ที่ 5 ทีมโรงเรียนอรุณเมธา V ทีมโรงเรียนบ้านเจดีย์โค๊ะ