รายละเอียดที่พักนครแม่สอดอากาซาเกมส์

ปรับปรุงข้อมูล 9 กันยายน 2562

ที่พัก อปท. ที่เข้าพัก  ที่ตั้ง จำนวนผู้เข้าพัก รวม
ชาย    หญิง
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลศรี   MapsIcon  
       -เทศบาลนครเชียงใหม่ (จ.เชียงใหม่)   230 70 300
 

     -เทศบาลตำบลบ้านกลาง (จ.เชียงใหม่)

   23  17 40
       -เทศบาลนครเชียงราย (จ.เชียงราย)   143 86 229
       -เทศบาลตำบลช่องลม (จ.กำแพงเพชร)       40
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว   MapsIcon  
       -เทศบาลนครลำปาง (จ.ลำปาง)   91 72 163
       -เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (จ.สุโขทัย)    30  30 60
       -องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน (จ.เชียงใหม่)    11 11
       -เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (จ.สุโขทัย)       160
       -เทศบาลเมืองพิจิตร (จ.พิจิตร)       100
       -องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (จ.แพร่)   98 21 119
       -เทศบาลเมืองน่าน (จ.น่าน)   24 14 38
       -เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (จ.กำแพงเพชร)   25 11 36
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส   MapsIcon  
       -เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (จ.อุตรดิตถ์ )       160
 

     -เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (จ.เชียงใหม่)

  51 41 92
       -เทศบาลตำบลพรหมพิราม (จ.พิษณุโลก)   39 29 68
       -เทศบาลเมืองชุมแสง (จ.นครสวรรค์)    17  35 52
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์   MapsIcon  
       -เทศบาลเมืองลำพูน (จ.ลำพูน)   37  29 66
 

     -องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (จ.นครสวรรค์)

      200
       -องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (จ.เชียงราย)   7 7 14
       -เทศบาลตำบลหัวดง (จ.อุตรดิตถ์)   10 9 19
       -องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (จ.น่าน)    35 13   48
       -เทศบาลตำบลบ้านสวน (สุโขทัย)    9 12
       -เทศบาลตำบลแม่ข่า (จ.เชียงใหม่)   27 14 41
       -เทศบาลตำบลงิม (จ.พะเยา)       33
โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)   MapsIcon  
       -องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (จ.เชียงราย)   169 59 228
       -เทศบาลตำบลป่าแงะ (จ.เชียงราย)   20 36 56
โรงเรียนแม่สอด   MapsIcon  
       -เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (จ.เพชรบูรณ์)    46 18  64
       -เทศบาลตำบลห้วยอ้อ (จ.แพร่)   13 19 32
โรงเรียนสรรพวิทยาคม   MapsIcon  
       -องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (จ.กำแพงเพชร)   99 54 153
       -เทศบาลเมืองตะพานหิน (จ.พิจิตร)   43 2 45
       -องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (จ.แม่ฮ่องสอน)   38 8 56
       -องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (จ.พิจิตร)   60 22 82
       -เทศบาลตำบลป่าตาล (จ.เชียงราย)       50
โรงเรียนอนุกูลวิทยา   MapsIcon  
 

     -เทศบาลตำบลกลางเวียง (จ.น่าน)

  16 4 20
 

     -เทศบาลตำบลเมืองพาน (จ.เชียงราย)

  34 18 52
 

     -เทศบาลตำบลยุหว่า (จ.เชียงใหม่)

  11 5 16
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม   MapsIcon      
       -เทศบาลเมืองสวรรคโลก (จ.สุโขทัย)   255 131 386
โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้   MapsIcon      
       -เทศบาลนครนครสวรรค์ (จ.นครสวรรค์)    247 36  283
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย   MapsIcon  
       -องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (จ.พิษณุโลก)    170 130  300 
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ   MapsIcon      
       -เทศบาลเมืองพะเยา (จ.พะเยา)       100
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม   MapsIcon 76 48 142
       -เทศบาลเมืองแพร่ (จ.แพร่)   143 31 180
โรงเรียนแม่กึ๊ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182   MapsIcon      
       -องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (จ.ลำพูน)   47 14 61
       -เทศบาลนครพิษณุโลก (จ.พิษณุโลก)   59 29 88
วัดชุมพลศีรี   MapsIcon  
       -เทศบาลตำบลแม่สาย (จ.เชียงราย)   27 23 50
       -เทศบาลเมืองบางมูลนาก (จ.พิจิตร )    17  21 38 
       -องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) (จ.เชียงราย)   24 14 38
       -องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (จ.เชียงราย)   9 9 18
วัดดอนแก้ว   MapsIcon      
       -เทศบาลตำบลบ้านธิ (จ.ลำพูน)   19 12 31
       -เทศบาลเมืองตาคลี (จ.นครสวรรค์)   19 3 22
       -เทศบาลตำบลบ้านกลาง (จ.ลำพูน)   24 - 24
วัดบุญญาวาส   MapsIcon  
       -องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (จ.สุโขทัย)    50 28  78
วัดแม่ซอดน่าด่าน   MapsIcon      
       -เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (จ.เชียงใหม่)   15 5 20
       -องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (จ.เพชรบูรณ์)   28 31 59
วัดเวฬุวัน   MapsIcon      
       -เทศบาลเมืองหล่มสัก (จ.เพชรบูรณ์)   69 23 92
       -เทศบาลตำบลจอมทอง (จ.เชียงใหม่)   8 11 19
       -องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล (จ.สุโขทัย)   9 16 25
วัดสันติธรรม   MapsIcon      
       -เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (จ.แม่ฮ่องสอน)   71 35 106
       -เทศบาลเมืองจันจว้า (จ.เชียงราย)   12 15 27
วัดท่าสายโทรเลข   MapsIcon      
       -องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (จ.อุตรดิตถ์)   30 10 40
       -องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย (จ.สุโขทัย)    26 7 33
       -องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น (จ.ตาก)   22 4 26
วัดอรัญเขต   MapsIcon      
       -เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง (จ.พิจิตร)    69  17 86
วัดตรีรัตนาราม   MapsIcon      
       -เทศบาลเมืองตาก (จ.ตาก)   36 15 51
       -เทศบาลตำบลป่าแดด (จ.เชียงราย)   12 14 26
       -องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว (จ.เชียงใหม่)   11 7 18
กองร้อยตำตรวจตระเวรชายแดนที่ 346   MapsIcon      
        -เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ (จ.อุตรดิตถ์)   28 - 28
        -เทศบาลตำบลเวียงลอ (จ.พะเยา)   10 -  10
        -เทศบาลตำบลสบปราบ (จ.ลำปาง)   19   -  19
           
           

 

ติดต่อประสานงานที่พัก

นางสาวศิวพร  โพธิ์ปาน   เบอร์โทรศัพท์ 085-6015656