S 70139918

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. รายการแข่งขันและใบสมัคร

2. แบบกรอกข้อมูลทั่วไป

3. บัญชีเอกสารใบสมัครนครแม่สอดอากาซาเกมส์

4. แบบแจ้งความประสงค์จัดหาที่พักนักกีฬา

5. ตารางการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 37 "นครแม่สอด อากาซาเกมส์"  (ปรับปรุง 19 สิงหาคม 2562)

6. รายชื่อผู้ประสานงานการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 37 "นครแม่สอด อากาซาเกมส์" 

7. หนังสือเชิญเข้าร่วมการแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 37 "นครแม่สอด อากาซาเกมส์" 

8. หนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด-และ-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 37 "นครแม่สอด อากาซาเกมส์" พร้อมแบบตอบรับ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------