วัน/เดือน/ปี เลขที่หนังสือ เรื่อง
18/08/2561 -

เอกสารสรุป I-CORE นวัตบวร

 - รายงานฉบับสมบูรณ์ I-CORE

 - บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 - งานนำเสนอ I-CORE

17/01/2561 มท  0816.02/ว 158 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)
 08/02/2561  มท 0808.2/ว385  - บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561
 18/12/2560  มท 0816.2/ว2845   - การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ไตรมาส 2

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1        - สิ่งที่ส่งมาด้วย  2      - สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  

16/10/2560 มท 0816.2/ว 2169

- การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1        - สิ่งที่ส่งมาด้วย  2      - สิ่งที่ส่งมาด้วย 3      - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4