ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน

1.ฝ่ายบริหารการศึกษา
    มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาและงานการศึกษาปฐมวัย

1.1 งานโรงเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล
-งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
-งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน
-งานดูแล จัดเตรียม และบริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน
-งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
-งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบและนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน
-งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
-งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
-งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
-งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานกิจการนักเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน
-งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา
-งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
-งานการวิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม
-งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
-งานติดตามแก้ไขปรับปรุง เสนอแนะและวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล
-งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ
-งานเกี่ยวกับทะเบียน ประกาศนียบัตรและใบสุทธิ
-งานตรวจสอบสถานที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
-งานแนะนำตักเตือนห้ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมแล้วรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาหรือนำตัวนักเรียนมาสอบสวน
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-งานจัดทำ จัดหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อนักเรียน ผู้สอน
-งานจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
-งานจัดทำส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-งานติดตามตรวจสอบการใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรพื้นฐาน
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
-งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-งานจัดทำ จัดหาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเผยแพร่
-งานจัดอบรมครูในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการผลิต และใช้สื่อการเรียนตามหลักสูตร
-งานพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4 งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-การประสานส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในระบบโรงเรียน
-ส่งเสริมและประสานการแก้ไขปัญหาการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)อาหารกลางวัน และพัสดุการศึกษา
-การประสานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
-การประสานส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุดประชาชนในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
-การประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

2. ฝ่ายแผนงานและโครงการ
    มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ งานการเจ้าหน้าที่ และงานธุรการ

2.1 งานระบบสารสนเทศ
-งานรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมของกองการศึกษาและโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน
-งานจัดทำระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลประกอบในการดำเนินการจัดการกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
-งานแสวงหาและใช้ข้อมูล ข่าวสาร ในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
-ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานงบประมาณ 
-งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายและสิ่งแทนตัวเงิน การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินประเภททั้งในและนอกงบประมาณรวมถึงการลง บัญชีทำรายการบัญชี
-งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ ของกอง เช่น การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำงบประมาณ การทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
-งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของกอง
-งานเกี่ยวกับการทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครู เทศบาลตามแบบและวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น การทำแผนสรุปยอดเงินงบประมาณ อัตราเงินเดือนที่ขอจ่ายประจำปี การจัดทำบัญชีถือ จ่ายเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี การจัดสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล การจัดทำสถิติประกอบบัญชีถือจ่ายประจำปี ซึ่งแสดงจำนวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียนและครู
-งานการพัสดุ เช่น งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐาน เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ของกองหรือฝ่าย ดังนี้
-งานควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการบริหารงาน บุคคลของพนักงาน เทศบาลที่สังกัดกองหรือฝ่ายการศึกษา ในเรื่องการกำหนดตำแหน่ง การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก รวมทั้งการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ
-งานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา
-งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
-งานการพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานและทัศนศึกษานอกสถานที่
-งานดำเนินการทางวินัย ร้องเรียนและร้องทุกข์
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4 งานธุรการ
-งานสารบรรณ
-งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
-งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
-งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
-งานสาธารณกุศลท้องถิ่นและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
-งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
-งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
-งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
-งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
-งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
-งานสวัสดิการต่าง ๆ
-งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
-งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามและการรายงาน
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 3.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และ งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม

3.1 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
-งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
-งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน
-งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน
-งานชุมชนต่าง ๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม
-งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
-งานบริการด้านวิชาการอื่น ๆ
-งานติดต่อและประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 งานกีฬาและนันทนาการ
-งานกำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
-งานจัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
-งานจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่าง ๆ
-งานดูแล บำรุงรักษาสนามกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา
-งานการขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
-งานการสำรวจ รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน
-งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ
-งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป
-งานการอบรมปกครองดูแลแนะนำการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป
-งานส่งเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่
-งานควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผล การวัดผล และการประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.4 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
-กำหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรม และงานประเพณีท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
-การดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
-การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. หน่วยศึกษานิเทศก์
   
มีหน้าที่ดังนี้
-งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
-งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
-งานวิจัยทางการศึกษา
-งานพัฒนาหลักสูตร
-งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ
-งานเขียนเอกสาร ตำรา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
-งานค้นคว้าทดลองและเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษางานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและให้บริการทางด้านวิชาการ
-งานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา
-งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา
-งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย