วิสัยทัศน์การพัฒนาการศึกษา (Vision)

                    “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต้นแบบด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ”

พันธกิจการพัฒนาการศึกษา (Mission)

                    1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

                    2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

                    3. อนุรักษ์และส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                    4. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก และเยาวชนและประชาชน

                    5. พัฒนาและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ดำเนินชีวิตภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษา (Goals)

                    1. เทศบาลนครแม่สอดที่มีระบบบริหารจัดการที่สามารถตอบสนองความต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงและมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

                    2. เทศบาลนครแม่สอดบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

                    3. สถานศึกษามีหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท และการดำรงชีวิตในท้องถิ่น และมีความหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน

                    4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

                    5. เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาที่เป็นระบบคุณธรรม

                    6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ

                    7. ครูมีความสามารถในการจัดทำสื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและมีเครือข่ายในการใช้ระหว่างโรงเรียน

                    8. ครูมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

                    9. มีระบบการนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

                    10. สถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้าใจให้เกิดสันติสุข

                    11. จัดกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                    12. จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน

                    13. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง