ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์

เป็นองค์กรต้นแบบด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ

๑.จัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา ทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา

๒.จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาของสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบททางการศึกษา

๓.ใช้กระบวนการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนา โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ยึดหลัก “บวร”

๔.พัฒนาระบบการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาพิเศษ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เป้าประสงค์

มุ่งสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

๑.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๒.พัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการ

๓.พัฒนาการบริหารการจัดการ

๔.พัฒนาสู่หลักการ “บวร”

๕.พัฒนาบุคลากรและบริหารงานบุคลากร

๖. สร้างความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าประสงค์

พัฒนาสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาตรฐานต้นแบบ

๑.พัฒนาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเข้มแข็ง

๒.พัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพในการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็ก

๓.ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาตรฐานต้นแบบ

๔.สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าประสงค์

สร้างคนคุณภาพ

๑.พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาชาติ

๒.สร้างกลไกในการบริหารงานบุคคลโดยใช้ระบบคุณธรรม

๓.พัฒนา/จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๔.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ

๕.พัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา

๖.พัฒนารูปแบบการผลิต การใช้สื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

๗.ส่งเสริมให้ครูจัดทำงานวิจัย และนำผลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ให้ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าประสงค์

พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

๑.จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและในท้องถิ่น

๒.ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต

๓.สร้างและขยายเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทั้งในระดับท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

คืนวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่น

๑.ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรทางศาสนา ภาคประชาคม ชุมชน จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรทางศาสนา ภาคประชาสังคม ชุมชน จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม และเอกลักษณ์ความเป็นไทยท้องถิ่น

๓.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน

เป้าประสงค์

สร้างคนดีและคนเก่ง

๑.ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรทางศาสนา ภาคประชาสังคม ชุมชน จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ ตลอดจนกิจกรรมเด็กเยาวชนและประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพจิตแจ่มใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีจิตสาธารณะ

๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรทางศาสนา ภาคประชาสังคม ชุมชน จัดกิจกรรมเด็ก เยาวชน ประชาชนให้เล่นกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชนเพื่อความเป็นเลิศนำไปสู่อาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ดำเนินชีวิตภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

สร้างคนดีมีภูมิคุ้มกันในชีวิต

๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรทางศาสนา ภาคประชาสังคม ชุมชน จัดกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ดำเนินชีวิตภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง