ข้อมูลผู้บริหาร

 

นางสาวอรทัย  บุญเลิศ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 

นางสาวแพน  อุดแน่น

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ

 

 

นางสาวศิริธร  แสงราช

นักพัฒนาชุน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

นายสมเจตน์  อยู่ศรี

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์