อำนาจหน้าที่ 

         กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยให้มีส่วนบริหารการศึกษา ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ ฝ่ายกิจการโรงเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายแผนงานและโครงการ งานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ งานธุรการ หน่วยศึกษานิเทศก์ งานนิเทศการศึกษา งานประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย